Deze site biedt beperkte ondersteuning voor uw browser. We raden je aan over te schakelen op Edge, Chrome, Safari of Firefox.

Algemene voorwaarden

Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn altijd van toepassing wanneer je onze website gebruikt of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor jou als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom zorgvuldig door. We raden ook aan om deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze later nog eens kunt nalezen.

Definities

 1. Birdland International BV, ook handelend onder de naam Lowland Outdoor: gevestigd in Maarsbergen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 1096079, handelend onder de naam Birdland International BV.

 2. Website: de website van Birdland International BV, ook handelend onder de naam Lowland Outdoor, die te bereiken is via www.lowlandoutdoor.nl en alle gerelateerde subdomeinen.

 3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met Birdland International BV en/of zich heeft geregistreerd op de website.

 4. Overeenkomst: elke regeling of overeenkomst tussen Birdland International BV en de Klant, waarvan de Algemene Voorwaarden een integraal onderdeel vormen.

 5. Algemene Voorwaarden: de desbetreffende Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

 1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Birdland International BV zijn onderhevig aan de Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

 2. Indien de Klant in zijn bestelling, bevestiging of acceptatievoorwaarden opneemt die verschillen van of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze alleen bindend voor Birdland International BV indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk door Birdland International BV zijn aanvaard.

 3. In het geval dat specifieke product- of servicevoorwaarden van toepassing zijn naast deze Algemene Voorwaarden, zullen die voorwaarden ook van toepassing zijn, maar in het geval van tegenstrijdige voorwaarden kan de Klant altijd vertrouwen op de toepasselijke bepaling die het meest gunstig is voor hem.

Prijzen en informatie

 1. Alle prijzen vermeld op de website en in andere materialen afkomstig van Birdland International BV zijn inclusief btw en andere overheidsheffingen.

 2. Als er verzendkosten in rekening worden gebracht, wordt dit ruim op tijd duidelijk vermeld vóór het sluiten van de Overeenkomst. Bovendien worden deze kosten apart getoond in het bestelproces.

 3. De inhoud van de website is met de grootste zorg samengesteld. Birdland International BV kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde correct en volledig is. Alle prijzen en andere informatie op de website en in andere materialen afkomstig van Birdland International BV zijn daarom onderhevig aan duidelijke programmeer- en typefouten.

 4. Birdland International BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen als gevolg van de kwaliteit van het scherm.

Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant het aanbod van Birdland International BV accepteert en voldoet aan de door Birdland International BV gestelde voorwaarden.

 2. Indien de Klant het aanbod elektronisch heeft geaccepteerd, zal Birdland International BV onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod elektronisch bevestigen.

 3. Indien blijkt dat onjuiste informatie is verstrekt door de Klant bij het accepteren of anderszins aangaan van de Overeenkomst, heeft Birdland International BV het recht haar verplichting niet na te komen totdat de juiste informatie is ontvangen.

 4. Birdland International BV mag zich binnen wettelijke kaders informeren of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoorde conclusie van de Overeenkomst. Als Birdland International BV op basis van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren, onder opgave van redenen, of bijzondere voorwaarden te verbinden aan de uitvoering ervan, zoals betaling vooraf.

 5. Birdland International BV heeft het recht om bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

Registratie

 1. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de website, kan de Klant zich registreren via het registratieformulier/aanmeldingsoptie op de website.

 2. Tijdens het registratieproces kiest de Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website. De Klant is verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

 3. De Klant moet zijn inloggegevens - gebruikersnaam en wachtwoord - strikt vertrouwelijk houden. Birdland International BV is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er altijd van uitgaan dat een Klant die zich aanmeldt op de website daadwerkelijk die Klant is. Alles wat er gebeurt via het account van de Klant valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

 4. Als de Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen zijn gevallen van onbevoegde personen, moet hij zo snel mogelijk zijn wachtwoord wijzigen en/of Birdland International BV hiervan op de hoogte stellen, zodat Birdland International BV passende maatregelen kan nemen.

Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Zodra de bestelling door Birdland International BV is ontvangen, zal Birdland International BV de producten zo spoedig mogelijk verzenden, rekening houdend met hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald.

 2. Birdland International BV is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst.

 3. De website zal duidelijk aangeven, ruim voor het sluiten van de Overeenkomst, op welke wijze de levering zal plaatsvinden en binnen welke periode de producten zullen worden geleverd. Als er geen leveringstermijn is overeengekomen of vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen worden geleverd.

 4. Als Birdland International BV de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, zal zij de Klant hiervan op de hoogte stellen. De Klant kan in dat geval instemmen met een nieuwe leveringsdatum of de mogelijkheid krijgen om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

 5. Birdland International BV adviseert de Klant de geleverde producten te inspecteren en eventuele gebreken binnen 14 dagen te melden, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail. Zie verder het artikel over garantie en conformiteit.

 6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico wat betreft deze producten over op de Klant. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gaat het risico eerder over op de Klant. Als de Klant besluit om de producten op te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

 7. Birdland International BV is gerechtigd een soortgelijk product van vergelijkbare kwaliteit te leveren als het bestelde product niet meer beschikbaar is. De klant heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden en het product kosteloos terug te sturen.

 8. Verzendkosten worden in rekening gebracht voor outletaanbiedingen.

Herroepingsrecht

 1. De klant heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product de overeenkomst op afstand die met Birdland International BV is gesloten, zonder opgave van redenen te ontbinden. De termijn vangt aan op de dag nadat de klant, of een door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 • als de klant meerdere producten in dezelfde bestelling heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 1. Alle door de klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product aan de klant zullen aan de klant worden terugbetaald bij retournering van de gehele bestelling.

 2. Gedurende de in lid 1 genoemde herroepingstermijn dient de klant het product en de verpakking zorgvuldig te behandelen. De klant mag de verpakking alleen openen en het product gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten te inspecteren. Het uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan de klant zou kunnen doen in een fysieke winkel.

 3. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

 4. De klant kan de overeenkomst ontbinden overeenkomstig lid 1 van de in dit artikel genoemde termijn door het model voor herroeping (digitaal) naar Birdland International BV te sturen, of op een andere ondubbelzinnige manier aan Birdland International BV kenbaar te maken dat hij afziet van de aankoop. In geval van een digitale melding zal Birdland International BV de ontvangst van die melding bevestigen. Na ontbinding heeft de klant nog steeds 14 dagen de tijd om het product terug te sturen. Het is ook mogelijk om het product rechtstreeks binnen de bedenktijd vermeld in lid 1 van dit artikel terug te sturen, mits het model voor herroeping of een andere ondubbelzinnige verklaring van herroeping wordt bijgevoegd.

Producten kunnen worden teruggestuurd naar:

Birdland International BV Ambachtsweg 14, 3953BZ Maarsbergen

 1. Bedragen die door de klant (vooraf) zijn betaald, worden zo spoedig mogelijk aan de klant terugbetaald, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst op dezelfde manier als de klant heeft betaald voor de bestelling. Als de klant een duurdere bezorgmethode heeft gekozen dan de goedkoopste standaard bezorging, hoeft Birdland International BV de extra kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Tenzij Birdland International BV aanbiedt het product zelf op te halen, kan Birdland International BV wachten met terugbetaling totdat Birdland International BV het product heeft ontvangen of totdat de klant aantoont dat hij het product heeft teruggestuurd, afhankelijk van wat zich eerder voordoet.

 1. Informatie over de toepasselijkheid van het herroepingsrecht en de gewenste procedure wordt ruim op tijd duidelijk vermeld op de website voordat de overeenkomst wordt gesloten.

Betaling

 1. De klant moet betalingen aan Birdland International BV verrichten volgens de betaalmethoden die zijn gespecificeerd in de bestelprocedure en mogelijk op de website. Birdland International BV is vrij in haar keuze van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd veranderen. In geval van betaling na levering heeft de klant een betalingstermijn van 14 dagen vanaf de dag na de levering.

Garantie en conformiteit

 1. Birdland International BV garandeert dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de specificaties zoals vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die bestaan op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst.

 2. Een garantie verstrekt door Birdland International BV, de fabrikant of importeur doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant al heeft en kan inroepen onder de overeenkomst.

 3. Als het geleverde product niet voldoet aan de Overeenkomst, moet de klant Birdland International BV binnen een redelijke termijn na ontdekking van het gebrek hiervan op de hoogte stellen.

 4. Als Birdland International BV de klacht gegrond acht, zullen de betreffende producten na overleg met de klant worden gerepareerd, vervangen of vergoed. De maximale compensatie is gelijk aan de prijs die door de klant is betaald voor het product. Dit artikel staat een vordering op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

Klachtenprocedure

 1. Als de klant een klacht heeft over een product (overeenkomstig het artikel betreffende garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Birdland International BV, kan de klant een klacht indienen bij Birdland International BV per telefoon, e-mail of post. Zie de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden.

 2. Birdland International BV zal zo spoedig mogelijk reageren op de klacht van de klant, maar in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht. Als het nog niet mogelijk is om een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, zal Birdland International BV de ontvangst van de klacht binnen 2 dagen bevestigen en een indicatie geven van de periode waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te kunnen geven op de klacht van de klant.

Persoonsgegevens

Birdland International BV verwerkt de persoonsgegevens van de klant in overeenstemming met de privacyverklaring die is gepubliceerd op de website.

Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 2. Voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders voorschrijven, worden alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Birdland International BV is gevestigd.

 3. Mocht enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijken te zijn, dan tast dit de geldigheid van de Algemene Voorwaarden als geheel niet aan. In dat geval zullen de partijen een nieuwe bepaling(en) vaststellen ter vervanging daarvan, die zo veel mogelijk recht doet aan de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 4. In deze Algemene Voorwaarden omvat de term "schriftelijk" ook communicatie per e-mail en fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende zijn vastgesteld.

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Birdland International BV Ambachtsweg 14 3953BZ Maarsbergen tel 0343 431 600

lowlandoutdoor@gmail.com

Kamer van Koophandel 1096079 BTW NL811029657B01